TYÖNOHJAUS

Mitä työnohjaus on?

Teemme työnohjausta työyhteisöille, työryhmille, johdolle, johtoryhmille ja yksilöille. Oman työn hallinta, työtovereiden yhteistyö, hyvä suhde johtajuuteen ja organisaatioon sekä toimivat yhteistyöverkostot luovat perustan työssä onnistumiselle ja jaksamiselle.

Hyvin toimivalla työpaikalla on yhdessä sovitut työn tavoitteet, toimivat rakenteet, työtä tukeva johtajuus ja avoin vuorovaikutus. Työnohjaus vahvistaa ammatti-identiteettiä, auttaa rajaamaan omaa työtä ja lisää työhön hallinnan tunnetta.

Työnohjausistunnot kestävät yleensä 90-120 minuuttia. Työnohjauksen kesto vaihtelee muutamasta istunnosta useiden vuosien prosesseihin. Yleensä on hyödyksi, että työn kehittäminen on määrätietoista ja jatkuvaa, prosessinomaista.

Työnohjauksessa tarkastelemme ohjattavan/ohjattavien kanssa heidän vaativia ja kuormittavia työtilanteita. Tavoitteena on purkaa työstä aiheutuvaa kuormittuneisuutta, auttaa työtilanteiden, oman toiminnan tarkastelussa ja auttaa löytämään uusia tapoja ja näkökulmia edetä työtilanteissa.

Työnohjaus tarjoaa syvällistä oppimista sekä mahdollisuuden tutkia ja muuttaa omia asenteita ja toiminta- ja vuorovaikutustapoja. Työyhteisön kehittäminen ja työnohjaus ovat tapahtumia, jotka tarjoavat mahdollisuuden asenteiden ja toimintatapojen pysyvään muutokseen.

Työnohjauksessa tarjoamme ulkopuolista näkökulmaa työyhteisön kehittämiseen ja mahdollisuuden työyhteisön toimivuuden ja vuorovaikutussuhteiden parantamiseen. Uuden oppiminen ja käyttöönotto edellyttää kykyä liittää se aikaisempiin, hyväksi koettuihin työtapoihin. Työnohjausotteemme on työyhteisöä ja johtajuutta tukevaa ja tutkivaa, sekä työyhteisön osaamisen ja kehittymisen varaan rakentuvaa.

Työyhteisön kehittämisessä kohteena on yleensä koko yhteisö ja sen toiminta. Usein siihen liitetään koulutuspäiviä tai lyhyitä tietoiskuja, valmennusta ja työnohjausta prosessinomaisesti.

Tekstin alkuun! -->

Erilaiset työnohjauksen muodot:

Työnohjauksen muotoja ovat Yksilötyönohjaus, Ryhmätyönohjaus ja Yhteisötyönohjaus, Tilannetyönohjaus, ja Esimiesten työnohjaus.

Yksilötyönohjaus: Työnohjaajan ja ohjattavan välistä ammatillista vuorovaikutusta tavoitteena ohjattavan ammatillinen kasvu ja kehittyminen ja tuki perustehtävänsä hoitamisessa organisaation tavoitteiden mukaisesti.

Ryhmätyönohjaus ja yhteisötyönohjaus: Työnohjauksessa tarkastelemme ohjattavien kanssa heidän vaativia ja kuormittavia työtilanteita. Tavoitteena on purkaa työstä aiheutuvaa kuormittuneisuutta, auttaa työtilanteiden, oman toiminnan tarkastelussa ja auttaa löytämään uusia tapoja ja näkökulmia edetä työtilanteissa. Työnohjaus tarjoaa syvällistä oppimista sekä mahdollisuuden tutkia ja muuttaa omia asenteita ja toiminta- ja vuorovaikutustapoja.

Työyhteisön kehittäminen ja työnohjaus ovat tapahtumia, jotka tarjoavat mahdollisuuden asenteiden ja toimintatapojen pysyvään muutokseen. Työnohjauksessa tarjoamme ulkopuolista näkökulmaa työyhteisön kehittämiseen ja mahdollisuuden työyhteisön toimivuuden ja vuorovaikutussuhteiden parantamiseen. Uuden oppiminen ja käyttöönotto edellyttää kykyä liittää se aikaisempiin, hyväksi koettuihin työtapoihin. Työnohjausotteemme on työyhteisöä ja johtajuutta tukevaa ja tutkivaa. Yhteisötyönohjauksessa esimiehet ovat aina mukana.

Tilannetyönohjaus: Voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmäohjauksena. Ne ovat lyhyitä interventioita yksilön tai yhteisön kuormitus- tai kriisitilanteiden käsittelyyn. Tavoitteena on auttaa yksilö tai yhteisöä käsittelemään ja sitä kautta selviytymään tilanteesta.

Esimiesten työnohjaus: Esimiesten työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäohjauksena. Siinä tutkitaan omaan johtajuutta ja suhdetta johtamaansa yhteisöön. Esimiestyönohjauksessa tavoitteena on avata uusia näkökulmia työhön, tukea ammatillista kehittymistä ja johtamistaitojen kasvua ja työssä jaksamista. Kts lisää Hallinnollinen työnohjaus ja johtajuuden konsultaatio.

Tekstin alkuun! -->

Työotteestamme

Työotteemme on rakentunut niin elämän- ja työkokemuksemme kuin työyhteisökehittäjän, työnohjaajan, työyhteisösovittelijan ja psykoterapeutin työn myötä.

Työotettamme on muovannut yhteisödynaamiseen suuntaan opinnot ja työkokemus Sosiaalipedagogisessa keskuksessa. Niiden lisäksi kokemuksemme erilaisista kehittämishankkeista ja erilaisista työtilanteista, omaan työhömme saamastamme työnohjauksesta, aktiivisesta toiminnasta ammattilaisten verkostossa ja jatkuva ammattikirjallisuuteen paneutuminen ovat muokanneet tapaamme tehdä työtä. Olemme kiinnostuneita niin yksilö- kuin ryhmädynamiikasta.

Avainkysymyksiä työn kehittämisessä ovat:
  1. Miten perustehtävän suoritus onnistuu ja miten sitä voidaan kehittää?
  2. Millainen vuorovaikutus tukee työn tekemistä?
  3. Millaiset työn ja yhteistyön rakenteet palvelevat työn tekemistä?
  4. Millainen tunnemaailma yhteisössä tukee perustehtävän parasta mahdollista toteutumista?
  5. Miten ammatillista oppimista ja kehittymistä tuetaan?
  6. Millaista johtajuutta yhteisössä tarvitaan?

Laita viestiä, niin jutellaan!

Miten työnohjaus vaikuttaa?

Kokemuksemme ja saamamme palautteen mukaan yhteisöllisyyden tukemisella ja tutkimisella voidaan vaikuttaa työyhteisöjen toimivuuteen ja tehokkuuteen sekä työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Esimiesten ja esimiesryhmiemme palautteissa on yleinen kommentti työnohjauksen tuloksena vahvistuneesta johtajuusotteesta, uusien ”työkalujen” saamisesta ja oman persoonallisen tavan olla esimies löytymisestä.

Sairauspoissaolot ja työkyvyn aleneminen ovat merkittävä kuluerä niin työnantajille kuin työntekijöille itselleenkin. Työnantajalla, joka panostaa henkilöstön hyvinvointiin, on mahdollisuus erottautua myönteisesti ja saada henkilöstö sitoutumaan yhä vahvemmin työyhteisön tavoitteisiin. Työn kehittäminen yhdessä on taloudellinen ja kannattava investointi.

Työnohjauksessa, työyhteisöjen koulutuksissa ja kehittämishankkeissa lähestymme yhteisöjä yhteisödynaamisesta näkökulmasta, mikä tarkoittaa yhteisön perustehtävän, rakenteiden, tunneilmaston ja johtajuuden monivivahteista tutkimista. Siitä on havainnollinen yhteisöllinen dialogi -työkalu.

Tekstin alkuun! -->

Työnohjauksen hyötyjä -esitys:
Työnohjauksen hyödyt
Hallinnollinen työnohjaus ja johtajuuden konsultaatio

Mielestämme työyhteisö voi niin hyvin tai niin huonosti kuin sen johto. Hyvin hoidettu ja tuettu työyhteisön johtajuus on kaikkien etu. Hyvin johdetussa työyhteisössä varmistetaan, että työntekijöillä on mahdollisuus sitoutua perustehtäväänsä ja hoitaa se hyvin.

Mielestämme työhyvinvointia pitää tietoisesti vaalia, johtaja mahdollistaa yhteisen perustehtävän parhaan mahdollisen toteutumisen. Työyhteisöjen ja johtajuuden ajankohtaisina haasteina näyttää olevan johtaminen muutoksessa, etä- ja digijohtaminen, ja yhteisö- ja yksilödynamiikan vaikutusten ymmärtäminen.

Esimies tarvitsee työkaluja työyhteisön tukemiseen. Johdon työnohjaus ja koulutus liitetään osallistujien arkiseen johtamistyöhön, strategisiin linjauksiin ja esimiestaitojen parantamiseen niissä. Koulutuksessa ja työnohjauksessa tutkitaan ja havainnoidaan omaa työtä ja työyhteisön toimintaa, kokeillaan uusia työvälineitä ja sovelletaan opittua tietoa käytäntöön.

Työnohjauksessa ratkotaan myös työn tekemisen arkisia pulmia ja käytännön tilanteita. Yhteisöllisen johtajuuden tehtävänä on sopusoinnun säilyttäminen ja vaaliminen työyhteisössä.

Tekstin alkuun! -->

Yhteisöllinen dialogi -työkalu:
Työyhteisökartta ammatillisesti